TITO  1:10

Porque ha muitos insubordinados, faladores vaos, e enganadores, especialmente os da circuncisao,