I TESSALONICENSES  1:7

De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedonia e na Acaia